Рекомендовані джерела

Рекомендована література

Базова

 1. Зміна клімату: наслідки та заходи адаптації: аналіт. доповідь / [С.П. Іванюта, О. О. Коломієць, О. А. Малиновська, Л. М. Якушенко]; заред. С. П. Іванюти. – К. : НІСД, 2020. – 110 с.
 2. Мельник О. С. Досвід європейських країн у вирішенні питань екологічної безпеки: навчальний посібник / О. С. Мельник, І. М. Коренева, Л. П. Загородня, І. Г. Данильченко. – Суми: ВВП «Мрія», 2017. – 400 с.
 3. Eрік E. Maссей. Досвід Європейського Союзу в адаптації до зміни клімату та застосування його в Україні. – 2012. –. 40 с.
 4. Дорожня карта кліматичних цілей України до 2030 року. Бачення громадськості. – Центр екологічних ініціатив “Екодія”. Типографія Print Qiuck, ФОП Попов Дмитр Вікторович, Київ, 2020. – 56 с.
 5. Climate Change Performance Index. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.climate-change-performance-index.org
 6. 2019 National Inventory Report (NIR). [Електронний ресурс]. − Режим доступу: https://unfccc.int/documents/195605
 7. Закон України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів». [Електронний ресурс]. − Режимдоступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/377-20
 8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 932-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року».  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2016-%D1%80#n8
 9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017  р. №  878-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2017-%D1%80#Text
 10. Розпорядження Кабінету Міністрів Українивід 18 серпня 2017 р. №605-р «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”». [Електроннийресурс]. − Режимдоступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-р
 11. Зміна клімату, 2014: Впливи, Адаптація та Вразливість. Частина A: Глобальні і галузеві аспекти. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-Chap15_FINAL.pdf
 12. ISO 14090:2019(en) Adaptation to climate change — Principles, requirements and guidelines. [Електронний ресурс]. − Режимдоступу: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14090:ed-1:v1:en

 

Допоміжна література

 1. Скляр В.Г. Екологічна фізіологія рослин / В.Г. Скляр. – Суми: університетська книга, 2015 . – 272 с.
 2. Екологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / під заг. Ред.. О.Є.Пахомова. – Харків: Фоліо, 2014. – 666 с.
 3. Корсак, К. В. Основи екології: навчальний посібник: Електронний ресурс / К. В. Корсак, О. В. Плахотнiк. – К. : МАУП, 1998. – 228с.
 4. Основи екології та соціоекології: навчальний посібник. Електронний ресурс – Львів : Афіша, 1998. – 210с.
 5. Екологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів: Електронний ресурс / під заг. Ред.. О.Є.Пахомова. – Харків: Фоліо, 2014. – 666 с.
 6. Мальований М.С., Леськів Г.З. Екологія та збалансоване природокористування: навч. посібник. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 316 с.
 7. Т. Є. ЦАРИК, В. В. ФАЙФУРА Основи екології: Електронна версія. – Тернопіль, 2009.
 8. Корсак, К. В. Основи екології: навчальний посібник / К. В. Корсак, О. В. Плахотнiк. – К. : МАУП, 1998. – 228 с.
 9. Основи екології та соціоекології: навчальний посібник. – Львів : Афіша, 1998. – 210 с.
 10. Ходаков В.Е. Влияние природно-климатических факторов на социально-экономические и производственные системы / Ходаков В.Е., Соколова Н.А., Черный С.Г. – Херсон: Олді-плюс, 2013.
 11. Melnyk O. The analysis of the EU regional approaches to the deciding of the ecological safety problems / O. Melnyk // Екологічна безпека. – 2017. – № 1 (23). С. 36 – 42.
 12. Інформаційно-аналітична довідка про виникнення НС в Україні упродовж 2019 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.dsns.gov.ua/ua/Dovidka-za-kvartal/103179.html
 13. Обиход Г., Омельченко А., 2020 Організаційно-економічні механізми превентизації впливу кліматичних змін на урборуральні території. DOI: https://doi.org/10.37100/2616-7689/2020/7(26)/2
 14. Города и изменение климата: направления стратегии. Глобальный доклад о населенных пунктах 2011 года // Программа ООН по населенным пунктам [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.unhabitat.org/pmss/getElectronicVersion.aspx?nr=3101&alt=1
 15. Іваненко Н.П., Сас Д.П. Оцінка вразливості та можливі шляхи адаптації енергетичного сектора України до зміни клімату. Проблеми загальної енергетики, 2011. Вип. 2 (25). 54–56 с.
 16. Вплив кліматичних змін на енергетичний сектор. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1847_web.pdf
 17. Дідух Я.П. Екологічні аспекти глобальних змін клімату: причини, наслідки, дії. // Вісник Національної академії наук України, 2009, № 2. С. 34-44. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/3405/a5-aktualno.pdf
 18. Паламарчук Л.В., Краківська С.В., Шедеменко І.П., Дюкель Г.О., Гнатюк Н.В. Верифікація даних світового кліматичного центру (CRU) та регіональної моделі клімату (RЕМО) щодо прогнозу поля опадів в Україні за контрольний період 1961-1990 рр. // Наук. пр. УкрНДГМІ. – № 258, 2009. – С. 69-83.
 19. Л.В. Паламарчук, Н.В. Гнатюк, С.В. Краковська, І.П. Шедеменко, Г.О. Дюкель “Сезонні зміни клімату в Україні в ХХІ столітті”
 20. Жорушкіна Л.Я, Крячкова Л.В. Впливи зміни клімату на стан здоров’я населення //Дніпровський медичний часопис, том 1, № 1, 2008. – с. 71.
 21. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Сумській області у 2019 році. – Мінприроди України, 2020. – 276 с.
 22. Барабаш М.Б., Ткач Л.О. Конструктивний підхід до регоналізації глобальної зміни клімату на території України // Наук. зап. Вінницького держ. пед. ун-ту. Сер. Географя. – Вінниця, 2005. – Вип.9. – С. 23-41.
 23. Барабаш М., Ткач Л. Сценарії режиму температури повітря в перші десятиріччя ХХ ст. за фізико-географічними зонами України // Водне господарство. – 2005. – 3. – С. 47-54.
 24. Досвід Європейського Союзу в адаптації до зміни клімату та застосування його в Україні – Ерік Е. Массеєй, 2012 – 25 – 27с.
 25. Ткач Л.О. Потепління клімату в Україні та його можливі наслідки // Наук. зап. Тернопільского держ. пед. ун-ту. Сер.: географя. – 2004. – 2. – Ч.1. – С. 88-95с.
 26. Detroit Сlimate Аction Рlan. Detriot Mayor’s Office. 2017. – 80 с.
 27. Адаптація до зміни клімату. Карпатський Інститут Розвитку. Агентство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону «ФOРЗA», 2015. – 40 с.
 28. Стефановська Т. Р., Піліснюк В. В. Оцінка вразливості до змін клімату сільського господарства України . [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Ekol_bezpeka/2010_1/pdf/62.pdf.
 29. Аналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки в Україні за 2018 рік. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.dsns.gov.ua/files/prognoz/report/2018/rozdil2.pdf
 30. Оцінка вразливості до змін клімату: Україна. [Електронний ресурс]. − Режимдоступу: http://necu.org.ua/wp-content/uploads/ukraine_cc_vulnerability.pdf
 31. Cities and climate change global report on human settlements. [Електроннийресурс]. – Режим доступу: https://unhabitat.org/cities-and-climate-change-global-report-on-human-settlements-201
 32. Концепція «зеленого» енергетичного переходу України до 2050 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://menr.gov.ua/files/images/news_2020/14022020/pdf_зелена%20концепція%20(2).pdf
 33. Adapting to a changing climate: implications for the mining and metals industry. International Council on Mining and Metals (ICMM), London, UK.
 34. Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року. [Електроннийресурс]. − Режимдоступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2017-р
 35. Special report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, http://www.ipcc.ch/report/sr15/
 36. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. [Електроннийресурс]. −Режим доступ Клімат України / За ред. В.М. Ліпінського, В.А. Дячука, В.М. Бабіченко/ – К.: Вид-во Раєвського, 2003. – 343 с.
 37. Краківська С.В., Паламарчук Л.В., Шедеменко І.П., Дюкель Г.О., Гнатюк Н.В. Верифікація даних світового кліматичного центру (CRU) та регіональної моделі клімату (RЕМО) щодо прогнозу приземної температури повітря за контрольний період 1961–90 рр. // Наук. пр. УкрНДГМІ. – № 257, 2008. – С.60.

 Інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. Режим доступу: www.menr.gov.ua
 2. Басманов, Є. І. Метеорологія і кліматологія: Конспект лекцій. Режим доступу: www.Basmanov.sky.net.ua
 3. Програма ООН з вивчення проблем навколишнього середовища (НП«ЮНЕПКОМ»). Режим доступу: http://www.unepcom.ru
 4. Weather Underground. Режим доступу: http://www.wunderground.com.
 5. Розподіл метеорологічних даних. Режим доступу: http://www.ipcc-data.org.
 6. Хімія атмосферних опадів (WDCPC). Режим доступу: http://www.gasac-americas.org.
 7. European Environmental Agency. Режим доступу: www.eea.europa.eu.
 8. Програма ООН з питань навколишнього середовища. Режим доступу:http://www.unep.org.
 9. http://elibrary.ru/issues.asp?id=7892 – Метеорология и гидрология.
 10. http://www .nbuv.gov.ua / – сайт Національної бібліотеки Вернадського .
 11. http://www.unep.org – Програма ООН з питань навколишнього середовища.
 12. http://www.gasac-americas.org. – Хімія атмосферних опадів (WDCPC).
 13. http://www.wunderground.com – Weather Underground.
 14. http://www.farmit.ru – Агропортал по сельскому хозяйству мира
 15. http://www.kri.sk/web_object/378.pdf
 16. http://www.kri.sk/web_object/427.pdf
 17. http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/#.UkqOZX-Rb_h
 18. http://daraint.org/wp-content/uploads/2012/09/CVM2ndEd-FrontMatter.pdf
 19. http://www.epa.gov/climate/climatechange/science/indicators/weather-climate/index.
 20. http://www.nps.gov/goga/naturescience/climate-change-causes.htm
 21. http://www.skepticalscience.com/docs/Guide_Skepticism_Slovak.pdf
 22. http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/2013/13)
 23. http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGI_AR5_SPM_brochure.pdf
 24. http://daraint.org/wp-content/uploads/2012/09/CVM2ndEd-FrontMatter.pdf
 25. http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/
 26. http://www.ehow.com/how_6935437_calculate-cooling-effect-water.html
 27. https://climate.nasa.gov/
 28. https://scied.ucar.edu/teaching-box
 29. https://iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/Energy/IPCC_AR5_Database.html
 30. https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.ucar.scied.ncartour&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
 31. https://scied.ucar.edu/teaching-box/clouds-weather-and-climate-teaching-box
 32. https://scied.ucar.edu/teaching-box/greenhouse-effect
 33. https://www.ncdc.noaa.gov/data-access/satellite-data
 34. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/external/euro-cordex-new-high-resolution
 35. https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/adaptation-support-tool